A. 400頁 B. 401頁
C. 403頁
你做出答案了嗎?快開始測試吧!
 
歡迎分享讓更多的朋友們一起來測試!!
觀看結果

完整往下看

往下看

往下看


B. 401頁 你好厲害! 恭喜你答對了!!!!!!!! 你也是這樣算出來的嗎?! 解析↓↓ ------------------------------------------------- 有9頁是個位數,每頁用1個數字。 有90頁是兩位數,每頁用2個數字。 假設書頁沒有四位數,而三位數的數目為x。 因為總共用了1095個數字,所以列出x的方程:9+2*90+3*x=1095。 解出x=302,總書頁數=9+90+302=401。

想收到更多趣味新聞?請按讚!